මාකඳුරේ මදූෂ්ගේ ඩුබායි සාදයේ වීඩියෝවක් සහ තවත් පින්තූර මෙන්න!

February 9, 2019 at 3:01 pm | by admin

මාකඳුරේ මදූෂ් ඩුබායි තරු හයේ සුපුරි හෝටලයක රුපියල් ලක්ෂ 90ක් පමණ වියදම් කරමින් සංවිධානය කළ සාදයේ වීඩියෝවක් සහ එම සාදයේ පින්තූර මෙන්ම අත්අඩංගුවට පත් පිරිසේ ඡායාරූප එකතුවක් නිකුත් වී ඇත.

 
 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස