ගම්පහටත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය..!

May 13, 2019 at 7:51 pm | by admin

ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාසය සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කරන ආකාරයට උදෑසන 6.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *