විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂයි.. කතානායක අවසන් තීන්දුව දන්වයි..

January 4, 2019 at 9:43 am | by admin

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්‍ෂ නායකවරයා බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද දිනයේ යලිත් දන්වා තිබේ.

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *