මහින්ද යලි අගමැති කරන්න සූදානම්.. සැලසුම ක‍්‍රියාත්මකයි.. – ජනාධිපති

January 5, 2019 at 5:52 pm | by admin

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොටසක් කඩාගෙන ගොස් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් හදන්න තමන් ඉඩ නොදෙන බවත් ඒ වෙනුවට ශක්තිමත්

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *