උතුරට ෆෙඩරල් පාලනයක් ඕනෑ

January 23, 2019 at 2:14 am | by admin

සිංහල මෙන්ම දමිළ ජනතාවත් හමුදාවත් ලක්‍ෂ ගණනක් මරණයට පත් කරමින් පැවැති යුද්ධයට හේතු වූයේ ජාතික ගැටලුවයි. එම ගැටලුවට එක් රටක් තුළ සාධාරණ නීත්‍යනුකූල විසඳුමක් ප්‍රජාතන්තවාදීව ලබා ගත හැකි බවට අපි තවමත් විශ්වාස කරමු

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස