විමසුම් පුවරුව

කාලීන වශයෙන් වැදගත් ඔබ සතු  ඕනෑම ප‍්‍රවෘත්තියක් අප වෙත එවන්න. දේශපාලන, ආර්ථික, ආගමික, ක‍්‍රීඩා විනෝදාත්මක ආදී පුවත් පහත ක‍්‍රමයන් ඔස්සේ අප වෙත එවිය හැකිය.

හැකි සෑම විටකම ඔබේ දුරකතන අංකයක් සඳහන් කර එවීමට කරුණික වන ලෙස ද ඉල්ලන අතර රහස්‍යභාව සැම විටම රැකෙනු ඇත.

email – emanisanews@gmail.com
Skype – wmanisa

වෙළඳ දැන්වීම්
300 x 100 pix ප‍්‍රමාණයේ දැන්වීම් පල කළ හැකිය. ඉහත ලිපිනයන් ඔස්සේම විමසීම් කරන්න

email – emanisanews@gmail.comComments are closed.