ජනාධිපතිවරණය වෙනුවට ජනමත විචාරණයක්!

February 24, 2019 at 11:21 am | by admin

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති අගමැති මෙන්ම විපක්ෂ නායක ද මේ වන විට කැමැත්ත පළ කර ඇති බැවින් විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ පනතක් ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 2/3ක බහුතර ලබා අනුමත කරගනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන පනත පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3ක බහුතරයක අනුමැතිය ලබා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයකට යා යුතු බව ප්‍රකාශ කළහොත් ජනමතවිචාරණයක් කැඳවිය යුතුය.

මේ පිළිබඳ ගතයුතු තීන්දු තීරණ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයා අතර සාකච්ඡාවක් ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත සිදු වනු ඇත.

  •   
  •   


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස