උතුර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය අගමැති යටතේ තබා ගැනීමේ රහස මෙන්න!

January 17, 2019 at 1:37 am | by admin

නව කැබිනට් මණ්ලඩලයේ උතුර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ යටතේ තබා ගැනීමේ රහස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ හෙළි කළේය.

https://www.youtube.com/watch?v=w_ugBtEn78w

 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් බිස්ස